NEWS & EVENTS
อบรมหลักสูตร Business Strategic Planning

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร  Business Strategic Planning เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์ราเชนทร์  พันธุ์เวช เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้Copyright © 2015-2050 PP Ontime Company Limited. All right reserved.