NEWS & EVENTS
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับพนักงาน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง ลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานทุกท่าน


Copyright © 2015-2050 PP Ontime Company Limited. All right reserved.